Moje Lumi

Polityka prywatności

I. Warunki ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu („Użytkownicy”) znajdującego się pod adresem elektronicznym moje.lumipge.pl zwanego dalej „Serwisem” stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); (dalej „RODO”).

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu („ADO”) jest PGE Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysiej 2 („PGE”).

3. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.

4. Serwis internetowy ma charakter informacyjny. PGE Centrum sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były możliwie kompletne i aktualne.

5. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

6. Administrator oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierające informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak może uniemożliwić korzystania z Serwisu.

II. Cel zbierania danych

Dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – zapewnienie dostępu do Serwisu i możliwości z niego korzystania, a także umożliwienie kontaktu z Administratorem poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu.

III. Prawo dostępu

1. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Użytkownikom prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

IV. Odbiorcy danych

1. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

3. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych.

V. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z RODO oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i dane Użytkowników nie będą profilowane w rozumieniu RODO, z zastrzeżeniem pkt. VII poniżej.

VII. Mechanizm cookies

1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, są one zapisywane podczas korzystania z Serwisu na komputerze Użytkownika. Cookies są plikami tekstowymi umożliwiającymi serwerowi GK PGE poprawną prezentację danych zawartych w serwisie. Pliki Cookies wykorzystywane są wyłącznie na wewnętrzne potrzeby optymalizacji serwisu pod kątem wydajności oraz do analiz statystycznych. Administrator nie gromadzi plików cookies w celu identyfikacji Użytkownika.

2. Kwestie włączenia lub wyłączenia obsługi plików cookies zależą od konfiguracji przeglądarki i mogą być samodzielnie modyfikowane przez Użytkownika.

3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Jak zarządzać plikami cookies - instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

VIII. Odpowiedzialność

1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika.

XI. Kontakt z Administratorem danych

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Centrum sp. z o.o. pod adresem e-mail: inspektorochronydanych@lumipge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I niniejszej Polityki.

W przypadku pytań odnośnie serwisu www.lumipge.pl prosimy o kontakt pod adresem: lumi@gkpge.pl

X. Zmiany Polityki Prywatności

1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.

2. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data: 25.05.2018 r.


Zasady Ochrony Danych, którymi kieruje się Grupa Kapitałowa PGE

Wartości

Prywatność i ochrona Danych to wartości ważne dla GK PGE. Zdajemy sobie sprawę, że bez nich pozbawieni jesteśmy podmiotowości i że można je ograniczać tylko proporcjonalnie do ochrony innych wartości.

Styl

Prywatność to poczucie bezpieczeństwa, spokoju, jakość życia. Komunikując się z ludźmi (klientami, kontrahentami i pracownikami) staramy się, aby czuli się z nami bezpiecznie. Zapewniamy zrozumienie dla ich okoliczności, w jakich się znajdują, ich reakcji i potrzeb, bo sami również często znajdujemy się w podobnych sytuacjach. Nie frustrujemy się naszymi odczuciami, bo to oni (klienci, kontrahenci, pracownicy) komunikując się z nami bardziej odczuwają swoją słabość względem systemu, niż my, którzy w tym momencie jesteśmy jego częścią.

Legalność

W GK PGE Dane są przetwarzane zgodnie z prawem. Dbamy o to, aby ustalić podstawę prawną przetwarzania. Ustalamy i spełniamy obowiązki ochrony Danych.

Rzetelność

GK PGE wykorzystujemy Dane uczciwie i rzetelnie. Przetwarzamy tylko Dane, które są adekwatne, stosowne i niezbędne do celów, dla których są przetwarzane. Komunikujemy uczciwie i rzetelnie, zgodnie z prawdą.

Przejrzystość

Komunikujemy możliwie prosto i czytelnie. Unikamy języka prawniczego. Nasza komunikacja jest zrozumiała i przejrzysta. Staramy się, aby każdy mógł zrozumieć nasze komunikaty.

Celowość

Dane zbieramy w konkretnych celach i nie wykorzystujemy ich inaczej, chyba że jest to legalne i wypełnimy wszystkie dodatkowe obowiązki (np. poinformujemy o zmianie celu przetwarzania).

Minimalizacja

Minimalizujemy przetwarzanie Danych. Nie pozyskujemy Danych na zapas, udostępniamy je tylko osobom, które muszą je znać i przechowujemy tylko tak długo jak są potrzebne.

Prawidłowość

Dbamy o prawidłowość Danych, weryfikujemy Dane i umożliwiamy ich aktualizację osobom, które są ich właścicielem. Przykładowo, jeśli w poczcie e-mail dostaliśmy odpowiedź automatyczną „ta osoba już tu nie pracuje” usuwamy jej nieaktualny służbowy adres email z bazy od razu, a nie po ośmiu latach.

Bezpieczeństwo

GK PGE dba i kładzie nacisk na bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo Danych. Wdrażamy procedury, szkolimy pracowników i ponosimy nakłady. Jednak aby to było skuteczne, wszyscy musimy stosować się do zasad bezpieczeństwa, a nie szukać dróg na skróty, ani wierzyć, że tym razem nic złego się nie stanie.

Rozliczalność

Dokumentujemy postępowanie z Danymi, aby być w stanie rozliczyć się ze spełnienia naszych obowiązków. Tego wymaga od nas prawo oraz rzetelność.

Copyright © 2019 Lumi - wszelkie prawa zastrzeżone